คำชี้แจง เงื่อนไข การสั่งซื้อ E-BOOK

เนื่องจากทางเว็ปไซต์ได้มีการจัดทำ สรุปแนวข้อสอบ รายวิชาด้านกฎหมายของ  มสธ.(E-Book) เพื่อจำหน่ายให้แก่ผู้ที่สนใจ ได้นำไปศึกษาเพื่อพัฒนาความรู้ในการเรียนเท่านั้น ไม่อนุญาตให้มีการพิมพ์ซ้ำดัดแปลง หรือจำหน่าย ต่อสาธารณะ หากมีการกระทำดังกล่าว ถือเป็นการละเมิดลิขลิขสิทธิ์

ลิขสิทธิ์เกิดขึ้นทันทีเมื่อมีการสร้างสรรค์งานขึ้น ใครผลิต สร้างขึ้นก่อน ย่อมถือเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์คนแรก ผู้ใดจะนำงานชิ้นนั้นไปพิมพ์ซ้ำ ดัดแปลง ซึ่งงานลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าของชิ้นงานไม่ได้  ดังนั้น การสร้างสรรค์งานอันมีลิขสิทธิ์จึงได้รับความคุ้มครองจากกฎหมาย ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์พ.ศ. ๒๕๓๗

  กฎหมายลิขสิทธิ์กำหนดให้ผู้ที่ละเมิดลิขสิทธิ์นั้น จะต้องรับโทษอาญาและจ่ายค่าเสียหายแก่เจ้าของงานด้วย หากผู้ใดรู้อยู่แล้วหรือมีเหตุอันควรรู้ว่างานใดได้ทำขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น กระทำการต่อไปนี้แก่งานนั้นเพื่อหากำไร ให้ถือว่าผู้นั้นกระทำละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย ได้แก่

          1.  ขาย มีไว้เพื่อขาย เสนอขาย ให้เช่า เสนอให้เช่า ให้เช่าซื้อ หรือเสนอให้เช่าซื้อ

          2.  เผยแพร่ต่อสาธารณะชน

          3.  แจกจ่ายในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของลิขสิทธิ์

  โดยมีโทษปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หากพฤติกรรมทำละเมิดดังกล่าวเพื่อการค้า ผู้กระทำจะมีโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสี่ปี หรือปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงแปดแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

  หากมีการกระทำดังกล่าวเกิดขึ้น  ทางเว็ปไซต์จะดำเนินคดีกับผู้กระทำการละเมิดลิขสิทธิ์จนถึงที่สุด

เว็บสำเร็จรูป
×