ประมวลกฎหมายแพ่งและพานิชย์

บรรพ1 หลักทั่วไป (มาตรา1-14)

หมวด 1 บุลคลธรรมดา

              ส่วนที่ 1 สภาพบุคคล (มาตรา 15-18)

              ส่วนที่ 2 ความสามารถ (มาตรา 19-36)

              ส่วนที่ 3 ภูมิลำเนา มาตรา (มาตรา 37-47)

              ส่วนที่ 4 สาปสูญ (มาตรา 48-68)

หมวด 2 นิติบุคคล 

              ส่วนที่ 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป (มาตรา 65-77)

              ส่วนที่ 2 สมาคม (มาตรา 78-109)

              ส่วนที่ 3 มูลนิธิ (มาตรา 110-136) 

ลักษณะ 3 ทรัพย์ (มาตรา 137-148)

ลักษณะ 4 นิติกรรม 

หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป (มาตรา 149-153)

หมวด 2 การแสดงเจตนา (มาตรา 154-171)

หมวด 3 โมฆะกรรมและโมฆียะกรรม (มาตรา 172-181)

หมวด 4 เงื่อนไขและเงื่อนเวลา (มาตรา 182-193)

ลักษณะ 5 ระยะเวลา (มาตรา 193/1-193/8)

ลักษณะ 6 อายุความ 

หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป (มาตรา 193/9-193/29)

หมวด 2 กำหนดอายุความ มาตรา (193/30-193/35)

บรรพ 2 หนี้ 

ลักษณะ 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป 

หมวด 1 วัตถุแห่งหนี้ (มาตรา 194-202)

หมวด 2 ผลแห่งหนี้ 

ส่วนที่ 1 การไม่ชำระหนี้ (มาตรา 203-225)

ส่วนที่ 2 รับช่วงสิทธิ (มาตรา 226-232)

ส่วนที่ 3 การใช้สิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ (มาตรา 233-236)

ส่วนที่ 4 เพิกถอนการฉ้อฉล (มาตรา 237-240)

ส่วนที่ 5 สิทธิยึดหน่วง (มาตรา 241-250)

ส่วนที่ 6 บุริมสิทธิ (มาตรา 251-252)

1. บุริมสิทธิสามัญ (มาตรา 253-258)

2. บุริมสิทธิพิเศษ 

(ก) บุริมสิทธิเหนือสังหาริมทรัพย์ (มาตรา 259-272)

2. บุริมสิทธิพิเศษ 

(ข) บุริมสิทธิเหนืออสังหาริมทรัพย์ (มาตรา 273-276)

3. ลำดับแห่งบุริมสิทธิ (มาตรา 277-280)

4. ผลแห่งบุริมสิทธิ (มาตรา 281-289)

หมวด 3 ลูกหนี้และเจ้าหนี้หลายคน (มาตรา 290-302)

หมวด 4 โอนสิทธิเรียกร้อง( มาตรา 303-313)

หมวด5 ความระงับหนี้ 

ส่วนที่1 การชำระหนี้ (มาตรา 314-339)

ส่วนที่ 2 ปลดหนี้ (มาตรา 340)

ส่วนที่ 3 หักกลบลบหนี้ (มาตรา 341-348)

ส่วนที่ 4 แปลงหนี้ใหม่ (มาตรา 349-352)

ส่วนที่ 5 หนี้เกลื่อนกลืนกัน (มาตรา 353)

ลักษณะ 2 สัญญา 

หมวด 1 ก่อให้เกิดสัญญา มาตรา 354 ถึง มาตรา 368

หมวด 2 ผลแห่งสัญญา (มาตรา 369-376)

หมวด 3 มัดจำและเบี้ยปรับ (มาตรา 377-385)

หมวด 4 เลิกสัญญา (มาตรา 386-394)

ลักษณะ3 จัดการงานนอกสั่ง (มาตรา 395-405)

ลักษณะ 4 ลาภมิควรได้ (มาตรา 406-419)

ลักษณะ 5 ละเมิด 

หมวด 1 ความรับผิดเพื่อละเมิด (มาตรา 420-437)

หมวด2 ค่าสินไหมทดแทนเพื่อละเมิด (มาตรา 438-448)

หมวด 3 นิรโทษกรรม (มาตรา 449-452)

บรรพ 3 เอกเทศสัญญา

ลักษณะ 1 ซื้อขาย

หมวด 1 สภาพและหลักสำคัญของสัญญาซื้อขาย 

             ส่วนที่ 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป (มาตรา 453-457)

             ส่วนที่ 2 การโอนกรรมสิทธิ์ (มาตรา 458-460)

หมวด 2 หน้าที่และความรับผิดของผู้ขาย 

             ส่วนที่ 1 การส่งมอบ (มาตรา 461-471)

             ส่วนที่ 2 ความรับผิดเพื่อชำรุดบกพร่อง (มาตรา 472-474)

             ส่วนที่ 3 ความรับผิดในการรอนสิทธิ (มาตรา 475-482)

             ส่วนที่ 4 ข้อสัญญาไม่ต้องรับผิด (มาตรา 483-485)

หมวด 3 หน้าที่ของผู้ซื้อ (มาตรา 486-490)

หมวด 4 การซื้อขายเฉพาะบางอย่าง 

              ส่วนที่ 1 ขายฝาก (มาตรา 491-502)

              ส่วนที่ 2 ขายตามตัวอย่าง ขายตามคำพรรณนา ขายเผื่อชอบ (มาตรา 503-508)

              ส่วนที่ 3 ขายทอดตลาด (มาตรา 509-517)

ลักษณะ 2 แลกเปลี่ยน (มาตรา 518-520)

ลักษณะ 3 ให้ (มาตรา 521-536)

ลักษณะ 4 เช่าทรัพย์ 

หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป (มาตรา 537-545)

หมวด 2 หน้าที่และความรับผิดของผู้ให้เช่า (มาตรา 546-551)

หมวด 3 หน้าที่ความรับผิดของผู้เช่า (มาตรา 552-563)

หมวด 4 ความระงับแห่งสัญญาเช่า (มาตรา 564-571)

ลักษณะ5 เช่าซื้อ (มาตรา 572-574)

ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน (มาตรา 575-586)

ลักษณะ 7 จ้างทำของ (มาตรา 58-607)

ลักษณะ 8 รับขน (มาตรา 608-609)

หมวด 1 รับขนของ (มาตรา 610-633)

หมวด 2 รับขนคนโดยสาร (มาตรา 634-639)

ลักษณะ 9 ยืม 

หมวด 1 ยืมใช้คงรูป (มาตรา 640-649)

หมวด 2 ยืมใช้สิ้นเปลือง (มาตรา 650-656)

ลักษณะ 10 ฝากทรัพย์ 

หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป (มาตรา 657-671)

หมวด 2 วิธีการเฉพาะการฝากเงิน (มาตรา 672-673)

หมวด 3 วิธีการเฉพาะสำหรับเจ้าสำนักโรงแรม (มาตรา 674-679)

ลักษณะ 11 ค้ำประกัน 

หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป (มาตรา 680-685)

หมวด 2 ผลก่อนชำระหนี้ (มาตรา 686-692)

หมวด 3 ผลภายหลังชำระหนี้ (มาตรา 693-697)

หมวด 4 ความระงับสิ้นไปแห่งการค้ำประกัน (มาตรา 698-701)

ลักษณะ 12 จำนอง 

หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป (มาตรา 702-714)

หมวด 2 สิทธิจำนองครอบเพียงใด (มาตรา 715-721)

หมวด 3 สิทธิและหน้าที่ของผู้รับจำนองและผู้จำนอง (มาตรา 722-727)

หมวด 4 การบังคับจำนอง (มาตรา 728-735)

หมวด 5 สิทธิและหน้าที่ของผู้รับโอนทรัพย์สินซึ่งจำนอง (มาตรา 736-743)

หมวด 6 ความระงับสิ้นไปแห่งสัญญาจำนอง (มาตรา 744-746)

ลักษณะ 13 จำนำ 

หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป (มาตรา 747-757)

หมวด 2 สิทธิและหน้าที่ของผู้จำนำและผู้รับจำนำ (มาตรา 758-763)

หมวด 3 การบังคับจำนำ (มาตรา 764-768)

หมวด 4 ความระงับสิ้นไปแห่งการจำนำ (มาตรา 769)

ลักษณะ 14 เก็บของในคลังสินค้า 

หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป (มาตรา 770-774)

หมวด 2 ใบรับของคลังสินค้าและประทวนสินค้า (มาตรา 775-796)

ลักษณะ 15 ตัวแทน 

หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป (มาตรา 797-806)

หมวด 2 หน้าที่และความรับผิดของตัวแทนต่อตัวการ (มาตรา 807-814)

หมวด 3 หน้าที่และความรับผิดของตัวการต่อตัวแทน (มาตรา 815-819)

หมวด 4 ความรับผิดของตัวการและตัวแทนต่อบุคคลภายนอก (มาตรา 820-825)

หมวด 5 ความระงับสิ้นไปแห่งสัญญาตัวแทน (มาตรา 826-832)

หมวด 6 ตัวแทนค้าต่าง (มาตรา 833-844)

ลักษณะ 16 นายหน้า (มาตรา 845 ถึง-849)

ลักษณะ 17 ประนีประนอมยอมความ (มาตรา 850-852)

ลักษณะ 18 การพนันและขันต่อ (มาตรา 853-855)

ลักษณะ 19 บัญชีเดินสะพัด (มาตรา 856-860)

ลักษณะ 20 ประกันภัย 

หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป (มาตรา 861-868)

หมวด 2 ประกันวินาศภัย 

              ส่วนที่ 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป (มาตรา 869-882)

              ส่วนที่ 2 วิธีเฉพาะการประกันภัยในการรับขน (มาตรา 883-886)

              ส่วนที่ 3 ประกันภัยค้ำจุน (มาตรา 887-8888)

หมวด 3 ประประกันชีวิต (มาตรา 889-897)


ประมวลกฎหมายแพ่งและพานิชย์มาตรา 898-1755

เว็บสำเร็จรูป
×